Domů > Poušť > Poušť 2011

Poušť 2011

Letošní Poušť je za námi, ale život jde dál a my s ním  - a hlavně s Ním :-)

"Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi.
Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ Mt 28,18-20

Úžas nad tím, jaký je Bůh, který jde s námi, se pokusila vyjádřit modlitební skupinka - a v průběhu týdne napsala žalm, o který se s vámi rádi podělíme. Kde? Tady :-)