Domů > Mix > Fan klub Johna Wesleye > Křesťasnká dokonalost

Křesťasnká dokonalost

Citace z díla našeho velkého Johna Wesleye O Křesťasné dokonalosti.

Nemůžeme říci, jak Bůh působí, zpravidla však působí takto: Ty, kdo důvěřovali v sebe, že jsou spravedliví, že jsou bohatí, že mají všecko a nic už nepotřebují, to Boží Duch usvědčuje svým slovem, že jsou chudí a nazí. Připomíná jim všechno, co učinili a staví to před ně, takže vidí Boží hněv, visící nad jejich hlavou, a cítí, že zasluhují odsouzení v pekle. Ve svém zoufalství v volají k Pánu a on jim ukáže, že jejich hřích sňal a jejich srdce otvírá pro nebeské království, pro »spravedlnost, pokoj a radost z Ducha svatého«. Zármutek a úzkost jsou pryč a »hřích nad nimi už nepanuje«. Vědí, že jsou ospravedlněni zdarma vírou v Kristovu krev a mají »pokoj s Bohem skrze Pána Ježíše Krista«, veselí se »nadějí, že dosáhnou slávy Boží« a »Boží láska je vylita do jejich srdcí«.

V tomto pokoji setrvávají po dny nebo týdny a měsíce a obvykle se domnívají, že už neokusí boje, dokud je některý z jejich starých nepřátel, jejich vnitřní hřích, který se jich tak snadno přichytí (například hněv nebo žádost), znovu nezasáhne a nezpůsobí, aby padli. Pak se objeví strach, že nesetrvají až do konce, a často pochybnosti, zda na ně Bůh nezapomněl, nebo zda si pouze něco nenamlouvají, když si myslí, že jim byly jejich hříchy odpuštěny. Pod takovými mračny pak kráčejí po celé dny a celé dny truchlí zejména když se začnou dohadovat s ďáblem. Většinou však netrvá dlouho, než Pán odpoví a pošle Ducha svatého, aby je potěšil, aby dosvědčoval jejich duchu, že jsou Boží děti. Pak jsou vskutku pokorní a tiší a učenliví jako malé dítě. Nyní teprve vidí do hlubin svého srdce, které jim Bůh předtím neodhalil, dokud duše a duch, které stvořil, před ním nepochybily. Teď vidí všechny své skryté ohavnosti, hlubiny pýchy, svévole a pekla. Přesto mají svědectví v sobě, že jsou »dědicové Boží, spoludědicové Kristovi« i uprostřed této ohnivé zkoušky, která neustále stupňuje silné povědomí vlastní neschopnosti pomoci sami sobě a nevyslovitelný hlad po plném obnovení v Boží obraz »ve spravedlnosti a svatosti pravdy«. Pak je pamětliv žádostí těch, kdo se ho bojí a dí jim čisté oko a ryzí srdce. Vtiskne jim svůj obraz a své jméno. Učiní z nich nové stvoření v Kristu Ježíši. Přijde k nim se svým Synem a požehnaným duchem, učiní si v jejich duši svůj příbytek a uvede je v odpočinutí, které zůstává lidu Božímu.

-John Wesley O Křesťanské dokonalosti-