Domů > O nás > Aliance metodistické mládeže

Aliance metodistické mládeže

Aliance metodistické mládeže (AMM) propojuje jednotlivé mládeže ve sborech Evangelické církve metodistické (ECM). Hlavním cílem AMM je šířit evangelium mezi mladou generací - svědčit o Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli.

Aktivity AMM:

  • každoročně pořádá Konferenci mládeže (vždy jeden víkend v říjnu nebo listopadu)
  • každoročně pořádá letní týdenní kurz mládeže (většinou týden v srpnu)
  • zastupuje mládež v ECM před vedením církve
  • sbírá informace o mládežích na sborech, vyhodnocuje je, snaží se podporovat službu v jednotlivých mládežích na sborech
  • vyhledává možnosti vzdělávání a získávání zkušeností pro mládežníky (např. spolupracuje s Křesťanskou akademií mladých)
  • ze svého středu volí delegáty pro celocírkevní zasedání v ECM, delegáta do Rady evropské metodistické mládeže, svého předsedu a další funkce
  • AMM a její akce slouží k prohlubování kontaktů mezi mládežníky a mezi mládežemi

AMM se schází 3 krát až 4 krát doroka, speciální týmy (např. tým pro přípravu letního mládežnického kurzu) i vícekrát. AMM se oficiálně skládá ze zástupců farností (z každé farnosti po jednom), neformálně však s AMM spolupracuje mládežníků více. Rádi bychom, aby se tento okruh ještě více rozšiřoval.

AMM je stejně jako celá ECM otevřená k ekumenické spolupráci.

Čemu věříme a o co nám jde:

Věříme že Bůh ze své lásky k nám, lidem, poslal svého syna, Ježíše Krista, aby nám skrze jeho oběť mohly být odpuštěny naše hříchy, mohli jsme tak mít s Bohem osobní vztah a získat věčný život. Tuto dobrou zprávu chceme předat co nejvíce mladým lidem a těm, kteří již věří, chceme pomáhat upevňovat se ve víře.


Metodistická?

Byla to původně nadávka pro skupinu studentů v Oxfordu, která se v 1. pol. 18. st. scházela nejprve pod vedením Charlese a pak Johna Wesleye, zakladatele hnutí, k systematické, metodické četbě Písma svatého (i v originále), řeckých klasiků, k modlitbám i osobním rozhovorům. Většina členů tohoto kroužku později pracovala v probuzeneckém hnutí. Wesley sám nikdy nějakou "metodu spásy" ani nějakou speciální teologii nevypracoval. Zakladatel metodismu chápal svou práci jako misii a duchovní obnovu uvnitř anglikánské církve. S původně hanlivým označením se probuzení anglikáni smířili a přijali ho za své. Díky Wesleyově píli, vytrvalosti a praktickému přístupu a díky jeho obětavým spolupracovníkům a následovníkům se metodismus rozšířil po celém světě. V každé zemi má metodismus svou charakteristiskou podobu ovlivněnou domácí křesťanskou tradicí.

Více o metodismu na http://www.umc.cz/historie-metodismu/